การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553
การดำเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พ.ศ. 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เรื่อง การดำเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พ.ศ. 2554
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่