รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ

0

ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

0