ด้านหน้าเมนู หน้าแรก เส้นขั้นกลาง ข้อมูลองค์กร เส้นขั้นกลาง แผนพัฒนาตำบล เส้นขั้นกลาง โครงสร้างองค์กร เส้นขั้นกลาง ติดต่อ ปิดท้าย
ด้านบน
ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือประชาชน
สาส์นจากนายก
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาตำบล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การประชุมสภา
กระดานสนทนา
ปิดท้าย

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบ ภรด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
    ภายในเดือน  กุมภาพันธ์ 2558
2. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้าย  ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย จะต้องยื่นแบบภายใน เดือน มีนาคม 2558
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีภายใน เดือน เมษายน 2558

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
โครงการต้อนรับคณะสำนักงานราชเลขาธิการ
โครงการต้อนรับคณะสำนักงานราชเลขาธิการ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นำโดย 
นายสมาน  เสโส  
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการในสังกัด
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   ปรชาชนในเขตตำบล
ใน ตอนรับคณะสำนักงานราชเลขาธิการ
นำโดยที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นายจริลธาดา กรรณสูต และรองราชเลขาธิการ
คุณจินทนี  ธนรักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ณ วัดป่าบ้านทับไฮ
และอ่างเก็บน้ำวังขอนแดงบ้านท่าสี  ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง 
จังหวัดอุดรธานี
สอบถามปัญหาต่างๆ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ ชลประทาน
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี้ เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำที่วัดป่าบ้านทับไฮ
และอ่างเก็บน้ำวังขอนแดง นั้น
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ABC
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ABC
  
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นำโดย
นายสมาน  เสโส  
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสวัสดิการศังคม พนักงานราชการในสังกัด
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.โรงเรียน  ปรชาชนในเขตตำบล
ใน เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 
ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์  พลละเอียด
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ณ วัดบ้านนาดี เทศบาลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมคณะกรรมการจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน เขื่อนอุบลรัตน์
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.แสงสว่างโรงเรียนบ้านท่าสี
อ่านทั้งหมด
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง แบบAsphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านท่ายม ม.5 2015-10-06
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำประปา บ้านท่ายม ม.5,8 2015-11-02
โครงการเสริมสร้างผิวลาดยาง (ASPHALTIC CONCRETE)ภายในหมู่บ้านทับไฮ ม.4 2015-10-06
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ PALA CAPESEAL บ้านท่ายม ม.8 สายไปคำมดง่าม 2015-10-06
โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน ASPHALTIC CONCRETE บ้านท่าสี ม.3 2015-10-06
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (โดยวิธี Pavement in - place Recycling)สายนานายเลิศ - นางบัว บ้านท่ายม ม.5 2015-10-06
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (โดยวิธี Pavement in - place Recycling)สายบ้านท่าสี - อ่างคำลิ้นควาย ม.3 2015-10-06
นายก อบต.แสงสว่าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
KEDSARA DOT COM